Lidmaatschap:

Handbal Combinatie de Liemers (HCL) is m.i.v. het seizoen 2018-2019 een vergaande samenwerking tussen de handbalafdelingen van Sportclub Groessen en s.v. Loo. Tot het tijdstip van de officiële oprichting van HCL blijven de leden echter formeel lid van een eigen gekozen vereniging.

Desalniettemin zijn er gezamenlijk al een aantal werkafspraken gemaakt.

Aanmelden als lid van Sportclub Groessen of s.v. Loo:
Dit kan via het daarvoor bestemde aanmeldformulier verkrijgbaar bij de betreffende wedstrijdsecretaris. Wil je je aanmelden als lid van Sportclub Groessen dan kan je het formulier ook hier downloaden. Dit formulier dient volledig ingevuld en ondertekend geretourneerd te worden.

Info voor Sportclub Groessen-leden: groessen@handbal.nl

Info voor s.v. Loo-leden: handbal@svloo.nl

Nieuwe handballeden moeten ook een pasfoto digitaal aan leveren bij het wedstrijdsecretariaat ten behoeve van opname in Sportlink van het NHV.

Nieuwe trainers, leiders en overige kaderleden verzoeken wij om ook een aanmeldingsformulier in te vullen. Op deze manier worden ook zij op een correcte manier in onze ledenadministratie opgenomen.

Afmelden als lid van Sportclub Groessen of s.v. Loo:
Het afzeggen van het lidmaatschap kan alleen maar uitsluitend schriftelijk tegen het einde van het seizoen bij het wedstrijdsecretariaat van de eigen vereniging.

Voor Groessen-leden is dat groessen@handbal.nl en bij s.v. Loo-leden is dat handbal@svloo.nl

Zij zorgen ervoor dat de ledenadministratie, contributiebeheer alsmede de betreffende leider/trainer, etc. geïnformeerd worden. Het afzeggen bij bijvoorbeeld  de leider is onacceptabel. Eveneens is mondeling afzeggen niet toegestaan.

Een tussentijdse afmelding in een seizoen is niet mogelijk. Anders gezegd: een lid is altijd de totale jaarcontributie verschuldigd conform de statuten van Sportclub Groessen respectievelijk s.v. Loo.

Een afmelding voor het volgende verenigingsjaar (loopt van 1-7 t/m 30-6) dient uiterlijk op 31 mei van het lopende verenigingsjaar schriftelijk  bekend te zijn bij het betreffende wedstrijdsecretariaat. Mondeling afzeggen is niet toegestaan. Een afmelding na 31 mei wordt niet meer geaccepteerd en u bent daarom voor het komende verenigingsjaar de volledige contributie verschuldigd.

Adreswijziging:

Het gebeurt helaas vaak dat leden bij verhuizing geen adreswijziging sturen naar de ledenadministratie.

Info voor Sportclub Groessen-leden: groessen@handbal.nl

Info voor s.v. Loo-leden: handbal@svloo.nl

IBAN-nummer wijziging:

Wijziging van het IBAN-nummer graag doorgeven aan contributie@hcliemers.nl

Contributie-inning:

De verschuldigde bedragen wordt via een automatische incasso in 4 gelijke termijnen geïnd (eind oktober 2019, eind december 2019, eind februari 2020 en eind maart 2020).

Bij jaarbetalers dient de contributienota voor 1 december volledig te zijn betaald (jaarnota’s worden alleen per mail verstuurd). Wordt niet aan tijdige betaling voldaan dan kan het lid automatisch niet meer deelnemen aan trainingen en wedstrijden.
Ons incassant ID-nummer is NL35ZZZ401194650000 t.n.v. Sportclub Groessen.

Ieder lid is verplicht om een eigen stornering “met opgave van reden” per omgaande door te geven aan Contributiebeheer. Wordt dit niet of niet tijdig gedaan dan zal een speel- en/of trainingsverbod volgen door het bestuur. Vragen over uw contributie kunt u mailen naar contributie@hcliemers.nl

Contributiebedragen:

De contributies zijn vastgesteld op de algemene ledenvergaderingen van Sportclub Groessen en s.v. Loo.

Handbal 2019-2020  seizoen:  4 termijnen:
Senioren  €              278,00  €                    69,50
Recreant (midweek)  €              172,00  €                    43,00
A-jeugd, 17-18  €              238,00  €                    59,50
B-jeugd, 15-16  €              195,00  €                    48,75
C-jeugd, 13-14  €              179,00  €                    44,75
D-jeugd, 11-12  €              154,00  €                    38,50
E-jeugd, 9-10  €              128,00  €                    32,00
F-jeugd 5-6-7-8 jaar  €              103,00  €                    25,75
Kledinggeld  €                20,00  €                      5,00
———————– ————— —————–
Senioren (alleen trainen)  €              139,00  €                    34,75
Jeugd A-F (alleen trainen) 50% van bovengenoemde klasse 50% van bovengenoemde klasse
Rustend lid (bij s.v. Loo)  €                20,00  €                      5,00
Inschrijfgeld nieuw lid  €                10,00 n.v.t.

GelrePas:
Wij verzoeken leden die beschikken over een geldige GelrePas zo spoedig mogelijk een kopie van de pas te mailen naar contributie@hcliemers.nl dan kan bij de contributie-inning hiermee rekening houden. Zolang wij geen kopie hebben ontvangen zal gewoon de volledige contributie betaald moeten worden.


Kledingfonds:

Het doel van ons kledingfonds is om via de Materialencommissie alle teams te voorzien van nette en identieke wedstrijdkleding. Het door de ledenvergaderingen goedgekeurde kledingplan heeft betrekking op shirts en broekjes. Op dit moment dragen teams (wisselend) nog de bestaande shirts van Sportclub Groessen of s.v. Loo.

De vastgestelde jaarlijkse bijdrage voor het Kledingfonds bedraagt voor het seizoen 2019-2020 € 20,= per lid.

Alle betalende leden (behalve leden die alleen trainen) nemen hieraan verplicht deel. Deze bijdrage wordt samen met de contributie geïnd.

HCL-tenue:

In de seizoenen 2018-2019 en 2019-2020 wordt de vergaande samenwerking tussen beide handbal-afdelingen verder geïntensiveerd. Een van de aandachtspunten binnen het HCL-bestuur is de keuze van een vernieuwd HCL-tenue. Dit zal uiteindelijk leiden tot een nieuw kledingcontract met bijbehorend merk en sportzaak.

En we moeten natuurlijk eerst sparen alvorens we überhaupt kleding kunnen aanschaffen. Bij de keuze van het tenue zullen meerdere geledingen binnen HCL betrokken worden door het bestuur. Het moment van keuze hangt mede af wanneer de voorlopige handbalsamenwerking tussen Loo en Groessen een definitief karakter krijgt.

Reclame-opdruk :

Bedrukking met een sponsornaam van shirts, trainingspakken, tassen e.d. voor een bepaald team is mogelijk na voorafgaand overleg met de sponsorcommissie. Zij maken dan de afspraken met de sponsor.

Boetes:

Alle het NHV aan de sportclubs opgelegde boetes voor en/of proceskosten worden via contributiebeheer z.s.m. aan de betrokken speler/speelster/coach/trainer/trainster/team doorbelast.

Speel- en trainingsverbod:

Als een (termijn)betaling of boete niet tijdig wordt voldaan, dan kan er niet meer aan trainingen en wedstrijden worden deelgenomen door het betreffende lid. Dit tot dat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Bij iedere aanmaning en/of extra incassoverzoek wordt telkens € 10,- kosten in rekening gebracht. Bij een speel- en trainingsverbod wordt het betreffende lid en de elftalbegeleider geïnformeerd over de gang van zaken.

Contributieteruggave:
Voor spelers die geblesseerd zijn geweest en daardoor langer dan 3 maanden niet aan wedstrijden hebben deelgenomen, bestaat de mogelijkheid om direct na afloop van de blessureperiode een gedeeltelijke teruggave van hun contributie aan te vragen. Bij de berekening geldt een eigen risico van 3 maanden.

In dit verzoek staat tenminste vermeld jouw team, de aanvangs- en einddatum van de blessure alsmede de aard  van de blessure.

Op de kledingbijdrage (€ 20,=) alsmede de vaste (team)bijdrages aan het NHV wordt geen teruggave verleend.
Deze teruggaveregeling geldt ook bij zwangerschap alsmede bij een buitenlandse stage langer dan 3 maanden.

Het verzoek kun je mailen naar contributie@hcliemers.nl